powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Amper (10173 views - Electrical Engineering)

Amper – jednostka natężenia prądu elektrycznego (nazywane też po prostu prądem elektrycznym). Jest jednostką podstawową w układzie SI i układzie MKSA oznaczaną w obu układach symbolem A.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Amper

Amper

Ten artykuł dotyczy jednostki miary. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.
amper [A]
Układ SI
Wymiar
Jednostka natężenia prądu elektrycznego
siły magnetomotorycznej
napięcia magnetycznego
Typowe symbole wielkości I, j, Θ
w jednostkach SI podstawowa
w jednostkach em-CGS
Źródło nazwy André Marie Ampère

Amperjednostka natężenia prądu elektrycznego (nazywane też po prostu prądem elektrycznym[1]). Jest jednostką podstawową w układzie SI i układzie MKSA oznaczaną w obu układach symbolem A[2].

Aktualnie obowiązująca definicja

„1 amper to niezmieniający się prąd elektryczny, który płynąc w dwóch równoległych, prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o znikomo małym przekroju kołowym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m od siebie, spowodowałby wzajemne oddziaływanie przewodów na siebie z siłą równą 2×10−7 N na każdy metr długości przewodu[1]

Do definicyjnego wyznaczenia jednostki służy waga prądowa. Dokładnością ustępuje jednak kalibratorom prądu i w praktyce jest przez nie wyparta[3].

W układzie miar CGS odpowiednikiem ampera jest biot (Bi).

1 biot = 10 amperów

Jeśli przepływający przez dany przekrój prąd ma natężenie 1 A, oznacza to, że w ciągu 1 s przepływa 1 C ładunku, czyli:

Przykłady powiązań ampera, wynikających z praw lub definicji, z innymi jednostkami – V, Ω, W, F, J, C, s:

Nazwa amper pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka André Marie Ampère’a.

Nowa definicja

Podczas 26. Generalnej Konferencji Miar[4] przyjęto rezolucję dotyczącą m.in. redefinicji jednostki miar ampera. Nowa definicja, która wejdzie w życie 20.05.2019 stanowi:

Amper, oznaczenie A, jest to jednostka prądu elektrycznego w SI. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej ładunku elementarnego e, wynoszącej 1,602 176 634×10‑19, wyrażonej w jednostce C, która jest równa A s, gdzie sekunda zdefiniowana jest za pomocą ∆νCs[5].

Przedrostki SI

Wielokrotności i podwielokrotności jednostki (wyróżniono najczęściej używane)[6]:

Wielokrotności Podwielokrotności
Mnożnik Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa Symbol
100 amper A      
101 dekaamper daA 10−1 decyamper dA
102 hektoamper hA 10−2 centyamper cA
103 kiloamper kA 10−3 miliamper mA
106 megaamper MA 10−6 mikroamper µA
109 gigaamper GA 10−9 nanoamper nA
1012 teraamper TA 10−12 pikoamper pA
1015 petaamper PA 10−15 femtoamper fA
1018 eksaamper EA 10−18 attoamper aA
1021 zettaamper ZA 10−21 zeptoamper zA
1024 jottaamper YA 10−24 joktoamper yA

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Amper", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced