powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Przewodzenie ciepła (15476 views - Electrical Engineering)

Przewodzenie ciepła – proces wymiany ciepła między ciałami o różnej temperaturze pozostającymi ze sobą w bezpośrednim kontakcie. Polega on na przekazywaniu energii kinetycznej bezładnego ruchu cząsteczek w wyniku ich zderzeń. Proces prowadzi do wyrównania temperatury między ciałami. Przewodnictwem cieplnym nie jest przekazywanie energii w wyniku uporządkowanego (makroskopowego) ruchu cząstek. Ciepło płynie tylko wtedy, gdy występuje różnica temperatur, w kierunku od temperatury wyższej do temperatury niższej. Z dobrym przybliżeniem dla większości substancji ilość energii przekazanej przez jednostkę powierzchni w jednostce czasu jest proporcjonalna do różnicy temperatur, co opisuje równanie różniczkowe Fouriera: ∂ Q ∂ t = − k ∮ S ⁡ ∇ T ⋅ d S {\displaystyle {\frac {\partial Q}{\partial t}}=-k\oint \limits _{S}{\nabla T\cdot \,dS}} Wzór ten dla jednorodnego przewodzenia ciepła przez cienką ściankę prostopadle do jej powierzchni w kierunku x przyjmuje postać: Q = − λ A d T d x {\displaystyle Q=-\lambda A{\frac {dT}{dx}}} gdzie: Q - natężenie przepływu ciepła (ilość ciepła wymieniona w jednostce czasu) λ - współczynnik przewodzenia ciepła A - powierzchnia wymiany ciepła T - temperaturaDla ustalonego przepływu ciepła przez ścianę płaską, po scałkowaniu, równanie Fouriera przyjmuje postać: Q = λ A d Δ T {\displaystyle Q={\frac {\lambda A}{d}}\Delta T} gdzie: ∆T - różnica temperatur po obu stronach przewodnika ciepła d - grubość ścianki przewodnika ciepłaDla ustalonego przepływu ciepła przez ściankę cylindryczną rury, przyjmuje postać: Q = 2 π L λ ln ⁡ ( d 2 / d 1 ) Δ T {\displaystyle Q={\frac {2\pi L\lambda }{\ln(d_{2}/d_{1})}}\Delta T} gdzie: d2, d1 - odpowiednio średnica po stronie chłodniejszego i cieplejszego medium L - długość ruryPrzewodzenie ciepła jest jednym z trzech rodzajów cieplnego przepływu energii. Pozostałe to: konwekcja promieniowanie cieplne
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Przewodzenie ciepła

Przewodzenie ciepła

Przewodzenie ciepła – proces wymiany ciepła między ciałami o różnej temperaturze pozostającymi ze sobą w bezpośrednim kontakcie. Polega on na przekazywaniu energii kinetycznej bezładnego ruchu cząsteczek w wyniku ich zderzeń. Proces prowadzi do wyrównania temperatury między ciałami.

Przewodnictwem cieplnym nie jest przekazywanie energii w wyniku uporządkowanego (makroskopowego) ruchu cząstek.

Ciepło płynie tylko wtedy, gdy występuje różnica temperatur, w kierunku od temperatury wyższej do temperatury niższej. Z dobrym przybliżeniem dla większości substancji ilość energii przekazanej przez jednostkę powierzchni w jednostce czasu jest proporcjonalna do różnicy temperatur, co opisuje równanie różniczkowe Fouriera:

Wzór ten dla jednorodnego przewodzenia ciepła przez cienką ściankę prostopadle do jej powierzchni w kierunku x przyjmuje postać:

gdzie:

Dla ustalonego przepływu ciepła przez ścianę płaską, po scałkowaniu, równanie Fouriera przyjmuje postać:

gdzie:

  • T - różnica temperatur po obu stronach przewodnika ciepła
  • d - grubość ścianki przewodnika ciepła

Dla ustalonego przepływu ciepła przez ściankę cylindryczną rury, przyjmuje postać:

gdzie:

  • d2, d1 - odpowiednio średnica po stronie chłodniejszego i cieplejszego medium
  • L - długość rury

Przewodzenie ciepła jest jednym z trzech rodzajów cieplnego przepływu energii. Pozostałe to:This article uses material from the Wikipedia article "Przewodzenie ciepła", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced