powered by CADENAS

Social Share

Top (šah) (20297 views - Game & Play & Gamification)

Top je naziv za šahovsku figuru, koja se kolokvijalno naziva i "kula". Svaki igrač na početku igre ima dva topa. Top se kreće vodoravno i okomito (za razliku od lovca, koji se kreće po dijagonalama). Kretanje topa:
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank